Tampereen tulot ja menot 2012

Tämä sovellus on työkalu Tampereen eri rahavirtojen tutkimiseen korkealla tarkkuustasolla. Hyperlinkkien avulla on helppo kulkea näkymästä toiseen, tilinäkymästä tulosyksikkönäkymään, kumppaniyhtiönäkymään ja takaisin.

Pääkirjatiliryhmä ryhmittelee pääkirjatilit tuloslaskelman mukaisiin tulo- ja menoeriin. Liiketapahtumat kirjataan aiheen mukaan eri pääkirjatileille. Esim. kirjan osto kirjataan tuloslaskelman Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmässä olevalle Kirjallisuuden ostot tilille (nro 461200).

Pääkirjatilit ryhmittäin

Myyntituotot

Myyntitulot
Laskutetut asiakaspalvelujen ostot

Maksutuotot

Maksutulot

Tuet ja avustukset

Työllistämistuki
Valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin
EU-tuki kehittämisprojekteihin
Korvaus työterveyshuollosta
Korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta
Tuet ja avustukset sisäiset
Muut tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Asuntojen vuokratulot
Muiden rakennusten vuokratulot
Maa- ja vesialueiden vuokratulot
Muut vuokratulot
Liikevaihdon vuokratulot
Pysyvien vastaavien myyntitulo
Pysyvien vastaavien myynnin vastatili
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (tavanomaiset)
Pysäköintivirhemaksut
Elatustukimaksut
Perustoimeentulotuen takaisinperintä
Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen t
Muut tulot

Valmistevarastojen muutos

Valmistevarastojen lisäys/vähennys

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön, budjetointi
Valmistus omaan käyttöön, henkilöstömenot
Valmistus omaan käyttöön, palvelut
Valmistus omaan käyttöön, aineet, tarv. ja tavarat
Valmistus omaan käyttöön, muut menot
Valmistus omaan käyttöön, vuokramenot

Palkat ja palkkiot

Maksetut kuukausipalkat
Maksetut tuntipalkat
Maksetut ei sotumaksunalaiset korvaukset
Palkkaj. kautta maksetut sotumaksun alaiset palkki
Sairausvakuutuskorvaukset
Työtapaturmavakuutuskorvaukset
Muut palkkojen korjauserät
Jaksotetut palkat ja palkkiot

Eläkekulut

Eläkevakuutusmaksut
Maksetut eläkkeet
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut
Eläkemenoperusteiset maksut
Eläkemenojen korjauserät
Jaksotetut eläkemenot

Muut henkilösivukulut

Sosiaaliturvamaksut
Työttömyysvakuutusmaksut
Tapaturmavakuutusmaksut
Ryhmähenkivakuutusmaksut
Vakuutuskassan kannatusmaksu
Jaksotetut henkilösivumenot
Henkilösivumenojen korjauserät

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot
ICT-palvelut
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut
Painatukset ja ilmoitukset
Posti- ja telepalvelut
Vakuutukset
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapit
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop
Majoitus- ja ravitsemispalvelut
Matkustus- ja kuljetuspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Laboratoriopalvelut
Opetus- ja kulttuuripalvelut
Osuus verotuskustannuksiin
Muut yhteistoimintaosuudet
Maansiirto- ja työkonepalvelut
Muut palvelut
Saadut käteisalennukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot
Toimisto- ja koulutarvikkeet myyntitilaukselle
Toimisto- ja koulutarvikkeet varastosta
Toimisto- ja koulutarvikkeiden hävikki
Toimisto- ja koulutarvikkeiden inventointiero
Toimisto- ja koulutarvikkeiden hintaero
Toimisto- ja koulutarv. nimikkeiden hinnanmuutos
Kirjallisuuden ostot
Kirjallisuus myyntitilaukselle
Kirjallisuus varastosta
Kirjallisuuden hävikki
Kirjallisuuden inventointiero
Kirjallisuuden hintaero
Kirjallisuuden nimikkeiden hinnanmuutos
Elintarvikkeiden ostot
Vaatteiston ostot
Vaatteisto myyntitilaukselle
Vaatteisto varastosta
Vaatteiston hävikki
Vaatteiston inventointiero
Vaatteiston hintaero
Vaatteiston nimikkeiden hinnanmuutos
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet myyntitilaukselle
Lääkkeet jahoitotarvikkeet varastosta
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hävikki
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden inventointiero
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hintaero
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden nimikkeiden hinnan
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot
Siivous- ja puhdistusaineet myyntitilaukselle
Siivous- ja puhdistusaineet varastosta
Siivous- ja puhdistusaineiden hävikki
Siivous- ja puhdistusaineiden inventointiero
SIivous- ja puhdistusaineiden hintaero
Siivous- ja puhdistusaineiden nimikkeiden hinnanmu
Poltto-ja voiteluaineiden ostot
Poltto- ja voiteluaineet myyntitilaukselle
Poltto- ja voiteluaineet varastosta
Poltto- ja voiteluaineiden inventointiero
Poltto- ja voiteluaineiden hintaero
Poltto- ja voiteluaineiden nimikkeiden hinnanmuuto
Lämmityksen ostot
Sähkön ostot
Sähkö myyntitilaukselle
Sähkö varastosta
Sähkön hävikki
Sähkön inventointiero
Sähkön hintaero
Sähkön nimikkeiden hinnanmuutos
Veden ostot
Kaluston ostot
Kalusto myyntitialukselle
Kalusto varastosta
Kaluston hävikki
Kaluston inventointiero
Kaluston hintaero
Kaluston nimikkiden hinnanmuutos
Rakennusmateriaalin ostot
Rakennusmateriaali myyntitialukselle
Rakennusmateriaali varastosta
Rakennusmateriaalin hävikki
Rakennusmateriaalin inventointiero
Rakennusmateriaalin hintaero
Rakennusmateriaalin nimikkeiden hinnanmuutos
Muun materiaalin ostot
Muu materiaali myyntitilaukselle
Muu materiaali varastosta
Muun materiaalin hävikki
Muun materiaalin inventointiero
Muun materiaalin hintaero
Muun materiaalin nimikkeiden hinnanmuutos

Avustukset

Perustoimeentulotuki
Täydentävä toimeentulotuki
Ehkäisevä toimeentulotuki
Lasten kotihoidon tuki
Vammaisille annetut avustukset
Muut avustukset kotitalouksille
Avustukset yhteisöille
Työmarkkinatuen kuntaosuus
Avustukset liikelaitoksille

Muut toimintakulut

Maa- ja vesialueiden vuokrat
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
Koneiden ja laitteiden vuokrat
Muut vuokrat
Pysyvien vastaavien myyntitappiot (tavanomaiset)
Oman käytön arvonlisävero
Muut välilliset verot
Välittömät verot
Luottotappiot
Ulosottokulut
Jäsenmaksut
Stipendit ja palkinnot
Vahingonkorvaukset
Muut menot
Pyöristykset

Verotulot

Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Koiravero
Koiraverojen luottotappiot

Valtionosuudet

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauks
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Järjestelmämuutosten tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet

Korkotuotot

Korkotulot antolainoista
Korkotulot joukkovelkakirjalainoista
Korkotulot indeksilainoista
Korkotulot rahastoista
Korkotulot, sisäiset
Muut korkotulot

Muut rahoitustuotot

Viivästyskorkotulot
Verotilitysten korkotulot
Valuuttakurssivoitot
Rahoitusarvopapereiden myyntivoitot
Tuotot liikelaitoksista
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä
Tuotot osuuksista kuntayhtymissä
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Tuotot rahoitusarvopapereista
Sijoitusten arvonalennusten oikaisut
Sisäiset vakuutusmaksutulot
Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Korkomenot lainoista
Korkomenot, sisäiset
Korkojohdannaiset
Muut korkomenot

Muut rahoituskulut

Viivästyskorkomenot
Verotilitysten korkomenot
Valuuttakurssitappiot
Rahoitusarvopapereiden myyntitappiot
Korvaus peruspääomasta
Vaihtuvien vastaavien sijoitusten arvonalennukset
Provisiot ja muut lainamenot
Muut rahoitusmenot

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistot kehittämismenoista
Poistot tietokoneohjelmistojen käyttöoikeuksista
Poistot tietokoneohj. käyttöoikeuksien rahoitusos.
Poistot muista aineettomista oikeuksista
Poistot liikearvosta
Poistot tietokoneohjelmistojen valmistusmenoista
Poistot tietokoneohjelm. valmistusmenojen rah.os.
Poistot muista pitkävaikutteisista menoista
Poistot rakennuksista
Poistot rakennusten rahoitusosuuksista
Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista
Poistot kiint. rakenteiden ja laitteiden rahoit.os
Poistot koneista ja kalustosta
Poistot koneiden ja kaluston rahoitusosuuksista
Poistot muista aineellisista hyödykkeistä

Satunnaiset tuotot

Käyttöomaisuuden luovutusvoitot (satunnaiset)

Poistoeron lisäys tai vähennys

Poistoeron vähennys (+)

Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys

Investointivarauksen lisäys (-)

Rahastojen lisäys tai vähennys

Rahaston lisäys (-)
Rahaston vähennys (+)

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.

Datan lähde Tampereen kaupunki, Tulot ja menot 2012. Kun ajan myötä aineistoja tulee lisää, sovelluksen käyttöarvo kasvaa tuntuvasti vertailujen mahdollistuessa.

Sovelluksen tekijä: Seppo Säämäki